Testament

CZYM JEST TESTAMENT? Testament jest czynnością prawną, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli innymi słowy – wskazuje – co i w jakich udziałach mają po nim dziedziczyć wyszczególnione osoby. Polski ustawodawca reguluje kwestie związane ze sporządzeniem testamentu przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. DLACZEGO WARTO SPORZĄDZIĆ TESTAMENT? W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawi testamentu – dziedziczenie następuje na zasadach ogólnych, a zatem zastosowanie znajdują przepisy zawarte […]

Akt poświadczenia dziedziczenia

CZYM JEST AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA? Po śmierci bliskiej osoby sprawę spadkową można przeprowadzić dwojako. Jednym ze sposobów do uzyskania potwierdzenia praw do spadku jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Stanowi on alternatywę dla postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawę spadkową można załatwić u dowolnie wybranego notariusza, w przeciwieństwie do sądu, którego właściwość określana jest ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego (spadkodawcy). Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie […]

Wydziedziczenie

CZYM JEST WYDZIEDZICZENIE? Wydziedziczenie należy do tych pojęć prawa spadkowego, w przypadku których właściwe znaczenie mija się z rozumieniem potocznym. Zgodnie z polskim ustawodawstwem wydziedziczenie jest niczym innym jak pozbawieniem przez spadkodawcę prawa do zachowku osób uprawnionych do dziedziczenia. Należy jednak pamiętać, że wydziedziczenie może nastąpić tylko w ważnym testamencie. Nadto istotnym jest, by testament wyraźnie określał, kto z kręgu spadkobierców zostaje wydziedziczony. Zatem nie wystarczy w testamencie pominąć w treści […]

Dział spadku

Zgodnie z zasadami dziedziczenia – spadkobiercy nabywają spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, co zostaje potwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzenie nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Wysokość udziałów przypadających spadkobiercom w masie spadkowej wskazana jest we wspomnianych powyżej dokumentach (postanowieniu sądu lub akcie poświadczenia dziedziczenia). KIEDY MOŻNA DOKONAĆ DZIAŁ SPADKU? Dział spadku może zostać dokonany natychmiast po nabyciu […]

Umowa przedwstępna – co warto wiedzieć?

W JAKI SPOSÓB ZAWRZEĆ UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ? Umowa przedwstępna stanowi przystępny instrument w sytuacji gdy chwilowe przeszkody faktyczne bądź prawne, utrudniają zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. W efekcie odpowiednia konstrukcja oraz forma daje kontrahentom możliwość swobodnego kształtowania jej postanowień, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów oraz uprawnieniu do żądania w przyszłości zawarcia umowy przyrzeczonej. Ważne jest jednak, aby umowa dookreślała te postanowienia, które mają charakter postanowień przedmiotowo istotnych, […]

Założenie fundacji

Założenie fundacji to proces złożony, począwszy od chęci ustanowienia fundacji przez fundatora lub fundatorów posiadających odpowiedni kapitał, a skończywszy na uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej skrótowo zostały opisane, krok po kroku, etapy zakładania fundacji (za wyjątkiem fundacji ustanawianych w testamencie) oraz rola notariusza w całej procedurze. 1) Chęć założenia przez fundatora lub fundatorów (osobę fizyczną bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania lub osobę prawną […]

Poświadczenia

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie, notariusz może poświadczać: – własnoręczność podpisu – w celu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie należy w obecności notariusza złożyć podpis na dokumencie, ewentualnie jeśli osoba podpisała wcześniej dany dokument należy w obecności notariusza uznać złożony podpis za własnoręczny. Osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowodem osobistym lub paszportem). Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna […]

Pełnomocnictwo

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo jest formą oświadczenia woli, które upoważnia do działania w imieniu innej osoby dany podmiot, aby dokonywał określonych czynności. Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w ramach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Jest instytucją prawną, która jest niezwykle często wykorzystywana w praktyce. Jednak ze względu na szeroki zakres zastosowania warto wiedzieć, kiedy pełnomocnictwo wymaga szczególnej, a kiedy zwykłej formy. Można zatem wśród […]

Co to jest wzmianka w Księdze Wieczystej, tzw. DZKW?

Chcąc dokonać jakiegokolwiek wpisu (np. prawa własności, hipoteki itp.) w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy we właściwym sądzie złożyć wniosek wyrażający chęć dokonania takiego wpisu. Zgodnie z art. 6267 § 1 kodeksu postepowania cywilnego wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. W myśl art. […]

Czynności poza kancelarią

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Prawo przewiduje jednak szczególne sytuacje, w których czynność notarialna może odbyć poza siedzibą kancelarii danego notariusza. W przepisie art. 3 § 2 ustawy Prawo o notariacie ustawodawca dopuszcza by czynność notarialna odbyła się w innym miejscu niżeli siedziba kancelarii jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. […]