6 miesięcy na odrzucenie spadku
Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego zaczyna się od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że małoletni jest powołany do spadku. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. W związku z powyższym, okresu od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądowego wyrażającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, nie wlicza się do sześciomiesięcznego terminu przewidzianego w art. 1015 §1 Kodeksu cywilnego.

Odrzucenie spadku jest czynnością względnie prostą. W wyniku odrzucenia spadku przez rodziców powołanymi do spadku zostają ich dzieci. Co prawda, niezłożenie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się jednak z koniecznością sporządzenia spisu inwentarza spadku, co nie jest korzystne w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą jedynie długi.

Formalności
Rodzic, który chce złożyć w imieniu małoletniego dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku musi dochować odpowiednich formalności. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą majątku małoletniego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego. Wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego (tj. miejsca zamieszkania rodziców). Opłata sądowa za złożenie przedmiotowego wniosku wynosi 100 zł.
Postanowienie wyrażające zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego uprawomocnia się w terminie 14 dni od dnia wydania lub zawiadomienia wszystkich uczestników postępowania, a klauzulę stwierdzającą prawomocność można uzyskać sądzie, który wydał postanowienie. Po dopełnieniu powyższych formalności każdy z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka może odrzucić spadek w jego imieniu w dowolnej kancelarii notarialnej.

Czy dziecko nienarodzone dziedziczy?
Dziecko nienarodzone co do zasady dziedziczy, w tym długi. Otrzymać spadek może dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy jeszcze się nie narodziło, lecz zostało już poczęte. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby po urodzeniu dziecko odziedziczyło spadek, muszą złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Po otrzymaniu zgody z sądu mogą udać się do notariusza w celu odrzucenia spadku w imieniu dziecka.