KANCELARIA NOTARIALNA

Poświadczenia

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie, notariusz może poświadczać:

– własnoręczność podpisu – w celu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie należy w obecności notariusza złożyć podpis na dokumencie, ewentualnie jeśli osoba podpisała wcześniej dany dokument należy w obecności notariusza uznać złożony podpis za własnoręczny. Osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowodem osobistym lub paszportem). Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych itp.,

– zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – w celu poświadczenia za zgodność z oryginałem należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej ze swoim dokumentem tożsamości. Poświadczenie notarialne zgodności odpisu, bądź kopii z oryginalnym dokumentem to jednoznaczne stwierdzenie, że treść obu dokumentów niczym się nie różni. Poświadczenia zgodności z oryginałem mogą wymagać nie tylko dokumenty urzędowe, ale także prywatne,

– datę okazania dokumentu, czyli data pewna – dla opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W poświadczeniu notariusz wymienia imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, która dokument okazała, wobec czego osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej ze swoim dokumentem tożsamości,

– pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu – pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią, podczas czynności wyjazdowej. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Aktualnie czytasz

Poświadczenia

knuplerz.pl © 2022