Zgodnie z art. 97. § 2 ustawy prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z art. 76a §2 i 2a Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość posługiwania się kopią dokumentu, o ile została ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego).

Powyższe zasady dotyczą również posługiwania się przez stronę elektronicznym odpisem dokumentu. Dają więc możliwość elektronizacji dokumentów prywatnych, a w konsekwencji elektroniczną realizację procedur administracyjnych, przy których niezbędne było przekazywanie organowi dokumentów prywatnych – innych niż urzędowe (wydane przez organ administracji).

Jeżeli notariusz, albo reprezentujący stronę w postępowaniu profesjonalny pełnomocnik wykonają elektroniczny odpis dokumentu i opatrzą go bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, organ uzna taką kopię dokumentu (skan, zdjęcie) za pełnoprawny dokument. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów, nie tylko tych, wydanych przez organ administracji.

Za poświadczony za zgodność z oryginałem nie zostanie uznany natomiast wykonany samodzielnie skan papierowej kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza albo profesjonalnego pełnomocnika.