1. TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie notariusza, za dokonywane czynności, jest ustalane na podstawie umowy z notariuszem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

2. INNE OPŁATY

Oprócz wynagrodzenia notariusza powiększonego o podatek od towarów i usług można się spodziewać następujących opłat:

– wypisy aktów notarialnych – są to kopie podpisanego przez strony aktu notarialnego, sporządzane w liczbie, która jest zależna od dokonywanej czynności. Są to najczęściej wypisy aktu notarialnego dla osób, które zawierają umowę oraz tzw. „wypisy urzędowe” (dla sądu, gminy, urzędu skarbowego itp.). Koszt wypisu uzależniony jest od ilości stron, a jego maksymalna wysokość również uregulowana jest przepisami wyżej opisanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i nie może przekraczać 6 zł + VAT za jedną stronę,

– podatek od czynności cywilnoprawnych – płatnikiem tego podatku jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać ten podatek, jeśli wystąpi obowiązek jego pobrania, a następnie odprowadzić go na rzecz właściwego urzędu skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności,

– podatek od spadków i darowizn – płatnikiem tego podatku – w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie – jest notariusz, w związku z tym jest on zobowiązany pobrać ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz właściwego urzędu skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności,

– opłaty sądowe – są to opłaty pobierane za pośrednictwem notariusza przez sąd wieczystoksięgowy w związku z dokonywanymi w księdze wieczystej wpisami. Ich wysokość zależna jest od rodzaju dokonywanych wpisów w księgach wieczystych oraz ich ilości.

3. PŁATNOŚCI KARTĄ

Notariusz po zawarciu aktu notarialnego pobiera nie tylko swoje wynagrodzenie, ale również opłaty sądowe czy podatki i te opłaty przekazuje potem właściwym urzędom. W przypadku opłat sądowych czy podatków do płatności kartą może być doliczona opłata prowizyjna naliczana przez operatora – płatna gotówką.