KANCELARIA NOTARIALNA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, tj. zabudowane budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Ponadto nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę – między innymi:

1) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,
2) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie.

Konkludując – ustawa obejmuje jedynie te grunty, na których znajdują się domy jednorodzinne lub budynki wielorodzinne, w których co najmniej jedno mieszkanie ma wyodrębnioną własność, przy czym przekształcenie w takich sytuacjach obejmuje także lokale handlowe i usługowe w tych budynkach.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z MOCY USTAWY.

Przekształcenie następuje z mocy samego prawa, nie ma potrzeby dokonywania żadnych czynności w tym przedmiocie. Najpóźniej w ciągu roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stosowne zaświadczenia mają być wysyłane na adres, który współużytkownicy wieczyści wskazali w ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu.

PRZEKSZTAŁCENIE A OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I WPŁYW NA PRAKTYKĘ NOTARIALNĄ.

Omawiana materia była przedmiotem dyskusji z przedstawicielami samorządu notarialnego oraz sądu wieczystoksięgowego. Wątpliwości budził w szczególności brak jednolitych wytycznych co do obowiązku dostarczania wspomnianych wyżej zaświadczeń do kancelarii notarialnej. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, przyjąć należy (wg nas słuszną) interpretację, zgodnie z którą:

– w przypadku rynku wtórnego (gdzie przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny, z którego własnością związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu) – NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE UPRZEDNIEGO ZAŚWIADCZENIA,

– w przypadku rynku pierwotnego (obrotu lokalami wyodrębnianymi) – jest wymagane uprzednie uzyskanie zaświadczenia,

– w przypadku obrotu budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – jest wymagane uprzednie uzyskanie zaświadczenia.

Reasumując zatem – puenta powinna mieć następujące brzmienie – omawiane przepisy nie wpływają w żaden sposób na obrót nieruchomościami lokalowymi na rynku wtórnym. Należy przy tym podkreślić jednak, iż nie są to obowiązujące wytyczne, a jedynie stanowisko części notariuszy i sądów wieczystoksięgowych. Może się więc okazać, że niektórzy notariusze będą żądać dostarczenia takiego dokumentu, mało tego, może się też zdarzyć sytuacja, w której sąd wieczystoksięgowy odmówi dokonania wpisu, jeśli do sądu nie zostanie dostarczone stosowne zaświadczenie.

CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ, CO MAM ZROBIĆ?

Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (pod warunkiem wskazania uzasadnionej potrzeby dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal).
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

ILE KOSZTUJE PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO?

Zgodnie z ustawą, corocznie przez okres 20 lat (zawsze do końca marca), obecni współużytkownicy wieczyści będą zobowiązani do uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 roku.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z BONIFIKATĄ.

Bonifikata wynosi 60% w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty opłaty w 2019 roku. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10%.
Zasady dotyczące bonifikat są identyczne dla gruntów Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków.
Wniosek o bonifikatę z tytułu jednorazowej spłaty należności za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność trzeba będzie złożyć dopiero po otrzymaniu wspomnianego wcześniej zaświadczenia, w którym podana będzie wysokość opłaty przekształceniowej.

Aktualnie czytasz

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

knuplerz.pl © 2022